Governance Code Cultuur

De Bibliotheek Wijchen onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Omschrijving van de organisatie van de Bibliotheek Wijchen

De Bibliotheek Wijchen is een zelfstandige basisbibliotheek in een werkgebied van 41.000 inwoners en verzorgt het bibliotheekwerk in Wijchen. De gemeente verleent hiervoor een jaarlijkse subsidie op basis van een budgetovereenkomst. De totale exploitatie bedroeg in 2017 € 865.046,00, waarvan 81 % uit de budgetsubsidie van de gemeente Wijchen werd gefinancierd en 19 % uit gebruikersinkomsten en doelsubsidies.

De Bibliotheek Wijchen voert de dienstverlening uit vanuit een hoofdvestiging in Wijchen en een servicepunt in Bergharen.

Voor de uitvoering van deze taken bestaat het team in 2017 uit 14 medewerkers met een vast dienstverband (7,6 fte), ongeveer 75 vrijwilligers en mensen voor reíntegratie en dagbesteding (totaal ongeveer 6 fte) olv van één directeur (1 fte).

Het bestuur werkt volgens de Code Governance Cultuur en bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven leden met een voorkeur voor een bestuur met vijf leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

Missie

Wij vergroten en verrijken de leefwereld van de inwoners van de gemeente Wijchen door het aanbieden van bibliotheekproducten en -diensten.

Visie

De visie is opgenomen in het beleidsplan 2017-2020 “Verder kijken...”. 

 

Taken en bevoegdheden bestuur

Taken en bevoegdheden zijn in de statuten en bestuursreglement vastgelegd.

 

Algemene kenmerken

 • Heeft ervaring in besturen;
 • Heeft geen belangenconflicten met de Bibliotheek Wijchen;
 • Heeft kennis van, ervaring met het werkgebied van de stichting;
 • Heeft affiniteit met een openbare bibliotheekvoorziening in de lokale gemeenschap;
 • Is in staat om, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • Is in staat om, ook qua beschikbare tijd, samen met de directie de gesprekspartner van de gemeente te zijn teneinde evenwicht te bereiken tussen middelen en opdrachten;
 • Heeft financiële kennis en affiniteit met cijfers op bestuurlijk niveau;
 • Is in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
 • Heeft de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
 • Is bereid en in staat om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van het bestuur;
 • Woont in de gemeente Wijchen;
 • Kan werken in teamverband.

 

Individuele kenmerken

Hier gaat het om inhoudelijk kennis van zaken. Gezien de taken van de Bibliotheek Wijchen zijn de volgende terreinen van belang:

 1. Culturele en sociaal maatschappelijke kennis in verband met de taken van de Bibliotheek Wijchen
 2. Financiën/economie. Bij voorkeur uit profit-organisaties
 3. Management- en organisatiekennis en ervaring hiermee. Bij voorkeur in non-profit organisaties
 4. Politiek bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen
 5. Voorzitterservaring

 

Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Samenstelling Bestuur

Omvang
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. Voorkeur voor een bestuur met 5 leden.

Taakverdeling:
DB/voorzitter
DB/secretaris
DB/penningmeester
Maximaal 4 x AB algemeen lid

Kennisbieden individueel:
1. Culturele en sociaal maatschappelijk.
2. Financiën/economie, bij voorkeur uit profitorganisatie.
3. Management- en organisatiekennis en ervaring er mee, bij voorkeur in non-profitorganisatie.
4. Politiek-bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen.
5. Voorzitterservaring
6. Politiek-bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen.
7. Voorzitterservaring


 

Naam                     Aftredend                        M/V        Geboorte-jaar   Kennis-gebieden   Taak

Fons Bartray           1/12/2019, herkiesbaar    M            1955                   2,5,7                      Penningmeester

Caren Schipperus   1/11/2020, herkiesbaar     V            1976                   3                            Secretaris

Michiel Heijmans     1/11/2020, herkiesbaar     M            1974                   4,5                        Voorzitter

Leonie Moolenaar    1/1/2022, herkiesbaar       V            1976                  4                            Algemeen lid

Stijn Kuijpers            3/10/2022, herkiesbaar    M           1981                                                 Algemeen lid

 

Resultaten van de Bibliotheek Wijchen

Onze resultaten:

Productenboek Resultaten

Rapport Audition met Accountantsverklaring