Governance Code Cultuur

De Bibliotheek Wijchen onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Omschrijving van de organisatie van de Bibliotheek Wijchen

De Bibliotheek Wijchen is een zelfstandige basisbibliotheek in een werkgebied van 41.000 inwoners en verzorgt het bibliotheekwerk in Wijchen. De gemeente verleent hiervoor een jaarlijkse subsidie op basis van een budgetovereenkomst. De totale exploitatie bedroeg in 2022 € 926.363,00.

De Bibliotheek Wijchen voert de dienstverlening uit vanuit een hoofdvestiging in Wijchen en een servicepunt in Bergharen.

Voor de uitvoering van deze taken bestaat het team in 2022 uit 11 medewerkers met een vast dienstverband (8,2 fte), ongeveer 85 vrijwilligers en mensen voor re-integratie en dagbesteding o.l.v. van één directeur-bestuurder (1 fte).

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Governance Cultuur en bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven leden met een voorkeur voor een Raad van Toezicht met vijf leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

Missie

Wij stimuleren en helpen mensen hun talenten te ontplooien en zo optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek: maak(t) je wereld groter en …rijker.

Visie

De visie is opgenomen in het beleidsplan 2021-2024 “Succes boeken"

 

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden zijn in de statuten en reglement Raad van Toezicht vastgelegd.

 

Algemene kenmerken

 • Heeft ervaring in besturen;
 • Heeft geen belangenconflicten met de Bibliotheek Wijchen;
 • Heeft kennis van, ervaring met het werkgebied van de stichting;
 • Heeft affiniteit met een openbare bibliotheekvoorziening in de lokale gemeenschap;
 • Is in staat om, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • Is in staat om, ook qua beschikbare tijd, samen met de directie de gesprekspartner van de gemeente te zijn teneinde evenwicht te bereiken tussen middelen en opdrachten;
 • Heeft financiële kennis en affiniteit met cijfers op bestuurlijk niveau;
 • Is in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
 • Heeft de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
 • Is bereid en in staat om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter van Raad van Toezicht;
 • Woont in de gemeente Wijchen;
 • Kan werken in teamverband.

 

Individuele kenmerken

Hier gaat het om inhoudelijk kennis van zaken. Gezien de taken van de Bibliotheek Wijchen zijn de volgende terreinen van belang:

 1. Culturele en sociaal maatschappelijke kennis in verband met de taken van de Bibliotheek Wijchen
 2. Financiën/economie. Bij voorkeur uit profit-organisaties
 3. Management- en organisatiekennis en ervaring hiermee. Bij voorkeur in non-profit organisaties
 4. Politiek bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen
 5. Voorzitterservaring

 

Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Omvang
De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. Voorkeur voor een Raad van Toezicht met 5 leden.

Taakverdeling:
DB/voorzitter
DB/secretaris
DB/penningmeester
Maximaal 4 x AB algemeen lid

Kennisgebieden individueel:
1. Culturele en sociaal maatschappelijk.
2. Financiën/economie, bij voorkeur uit profitorganisatie.
3. Management- en organisatiekennis en ervaring er mee, bij voorkeur in non-profitorganisatie.
4. Politiek-bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen.
5. Voorzitterservaring
6. Politiek-bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen.
7. Voorzitterservaring


 

Naam                    Aftredend         M/V    Geboorte-jaar   Kennis-gebieden   Taak

Fons Bartray           1/12/2023,        M          1955                  2,5,7                      Algemeen lid
                               niet herkiesbaar

Michiel Heijmans    1/11/2024,          M         1974                  4,5                         Algemeen lid
                               niet herkiesbaar

Leonie Moolenaar   1/1/2022,            V         1976                  4                            Voorzitter
                               herkiesbaar

Stijn Kuijpers          3/10/2022,          M         1981                                               Penningmeester
                               herkiesbaar

 

Resultaten van de Bibliotheek Wijchen

Onze resultaten:

Productenboek Resultaten

Jaarrekening met accountantsverklaring